Drátování-korálkování

Drátování korálkování
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Lucie Vernerová OSVČ – neplátce DPH
IČ: 05069505 – Dvořeckého 8/628, 169 00 Praha 6

Tyto všeobecné obchodní podmínky – dále jen VOP pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dratovani-koralkovani.cz , který je provozován OSVČ Lucie Vernerová, IČ: 05069505, Dvořeckého 8/628, 169 00 Praha 6. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při prodeji zboží, výrobků a služeb.

Vzniklé smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující vytvořením a odesláním své objednávky, potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. *Na tyto VOP je každý kupující před odesláním objednávky upozorněn.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající – Lucie Vernerová, Dvořeckého 8/628, 169 00 Praha 6 , IČ: 05068605
1.2. Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každá fyzická osoba starší 18-ti let, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti . Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem je každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2. Zpracování osobních údajů
2.1. Veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji kupujících prodávajícímu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
2.2. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele eshopu dratovani-koralkovani.cz. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.
2.3. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data nebudou sdílena s žádnými aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím v jedné osobě, jejíž údaje jsou uvedeny v bodě 1.1 těchto podmínek. Pokud si kupující přeje opravit své osobní, či firemní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese dratovani.koralkovani@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy
3.1. Objednávku v eshopu je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží, materiálů a služeb prodávajícím na stránky dratovani-koralkovani.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem či podnikatelem a přijetím objednávky prodávajícím.
3.2. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto vzniklou kupní smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, či podnikatel , který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, svým potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. 3.4 Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.

4. Cena a platba
4.1. Ceny uváděné na e-shopu dratovani-koralkovani.cz prodejce Lucie Vernerová jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.
4.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
4.3.Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
4.4. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně finanční plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
4.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4.6. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Platba v hotovosti při osobním převzetí
Platba na dobírku
Platba předem bankovním převodem
Splatnost v případě platby na fakturu je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet prodávajícího, jinak se kupující ocitne v prodlení.

5. Dodací lhůta a podmínky dodání
5.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen si řádně prohlédnout dodané zboží od přepravce a eventuálně si nechat potvrdit poškození zásilky do protokolu.
Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů.V běžných případech zboží expedujeme maximálně do 48 hodin od uhrazení plné výše kupní ceny.
5.2. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad / fakturu.
5.3. V rámci efektivity dodání zboží si prodávající vyhrazuje možnost zaslat kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí kupující pouze pro první dodávku. V případě objemného balíku nebo těžkého bude zásilka rozdělena a počet nákladů se přičítá kupujícímu.
5.4. Dodací lhůta začíná u zboží, kde kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.5. Dodací podmínky
Kupující akceptuje následující dodací podmínky:

IN TIME - bankovní převod78,- Kč S DPH
IN TIME - bankovní převod - SLOVENSKO199,- Kč s DPH
PPL - dobírka110,- Kč s DPH
PPL - bankovní převod86,- Kč s DPH
PPL - dobírka - SLOVENSKO288,- Kč s DPH
Česká pošta (Balík Do ruky) - dobírka130,- Kč s DPH
Česká pošta (Balík Do ruky) - bankovní převod89,- Kč s DPH
Osobní odběr0,- Kč

5.6 V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů, hradí náklady na poštovné kupující.
5.7. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 3000,- Kč nese náklady na dopravu prodávající - platí jen pro Českou republiku. Pro slovenské zákazníky platí limit 4000,- Kč. Pro ostatní státy EU platí limit 5500,- Kč

6. Záruka a servis
6.1. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.
6.2. Záruka se nevztahuje - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, změnou vzhledu – u drátovaných věcí vznik patiny či rzi, mechanického poškození ozdob použitých u vytvořených produktů.
6.3. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
6.4. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
6.5. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit fakturu, účtenku či doklad o zaplacení.
6.6. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
6.7 Prodávající poskytuje kupujícím pozáruční servis po vzájemné dohodě a rozsahu škody.

7. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 15-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírném řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI . I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a nebo VOP se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonusoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze 6 pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze 6.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího.
Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení
Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, materiál a služby zakoupené od prodejce Lucie Vernerová, IČ 05069505, Dvořeckého 8/628, Praha 6, 16900. u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. (dále jen „prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti partnerských prodejců prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit
o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci.
V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.), či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

III. Záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

IV. Vyřízení reklamace
Místem pro uplatnění reklamace jsou adresy provozovny a poboček prodávajícího.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně po telefonické dohodě, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je součástí Obchodních podmínek prodávajícího a je k dispozici na internetových stránkách ( www.dratovani-koralkovani.cz), jakož i na adrese sídla prodávajícího. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny prodávajícího musí zásilka obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklam. zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
- odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné, trojnásobné vyskytnutí se stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení
"V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 2. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.